VGW logo

Advies, Begeleiding & Ondersteuning

Op deze pagina vind je in alfabetische volgorde Nederlandse organisaties en bedrijven in relatie tot gemeenschappelijk wonen. Heb je een vraag of op een specifiek terrein ondersteuning nodig, dan kan deze lijst je helpen bij het vinden van de juiste deskundige adviseur. Zowel voor nieuwe initiatieven op het gebied van gemeenschappelijk wonen als voor bestaande woongemeenschappen.

 

!Woon (Voorheen: ASW en Wijksteunpunten Wonen)

Nieuwezijds Voorburgwal 32
1012 RZ  Amsterdam
tel. 020-5230130
website: www.wooninfo.nl
email: info@wooninfo.nl

Zelfstandige en sterke bewoners en bewonersorganisaties zijn essentieel voor fijn wonen in een goede buurt. Individuele bewoners, bewonerscommissies, huurderskoepels, belangenverenigingen en bewoners met vragen rondom wonen kunnen bij het !Woon terecht. Zo verstevigen bewoners hun grip en invloed op hun eigen buurt en daarmee hun zelfstandigheid. Het !Woon ondersteunt bewoners van het wegwijs maken van bewoners in de buurt tot het opzetten van een buurtcoöperatie.


Aedes

Koningin Julianaplein 10
2595 AA   Den Haag
tel. 088-2333700
website: www.aedesnet.nl
email: infodesk@aedes.nl

Woningcorporaties zorgen dat ruim 2,4 miljoen huishoudens in Nederland goed kunnen wonen en ze dragen bij aan leefbare buurten, wijken en regio’s. Corporaties nemen een flink deel van de woningbouwproductie in Nederland voor hun rekening en investeren in zorg en duurzaamheid.
Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties en maakt zich sterk voor optimale omstandigheden waaronder corporaties hun werk kunnen doen. Daarom behartigt Aedes de belangen van woningcorporaties in onder andere Den Haag en Brussel. Op deze pagina vindt u de standpunten van Aedes over actuele kwesties onderverdeeld in verschillende thema's.


Bevlogen Wonen

Sambeek
website: www.bevlogenwonen.nl
email: nellekedrop@hetkloosterhuis.nl

Vanuit haar ervaring als bewoner van een woongemeenschap en het doen van onderzoek is Nelleke Drop met Bevlogen wonen gestart.
Bevlogen wonen biedt:


Buildingcommunity

Drieklinken 67
3972 EC  Driebergen
tel. 06-10786509
website: www.buildingcommunity.nl
email: info@buildingcommunity.nl

Buildingcommunity biedt ondersteuning waar nodig en helpt bouwgroepen concreet en planmatig om het woonproject op duurzame wijze te realiseren. Wij doen dat op basis van diverse specialismen (bouwtechnisch, financieel, juridisch, organisatorisch) en in iedere planfase. Vanaf het onderzoeken van haalbaarheid, via ontwerpfase tot aan de bouw.


Bureau Specht

Westerkade 2
9718 AN   Groningen
tel. 050-7115235
website: www.spechtarchitecten.nl
email: info@spechtarchitecten.nl

Waardevolle plekken maak je dus samen met anderen. Dat is ons vertrekpunt, of we nou ontwerpen, onderzoeken, organiseren of ontwikkelen. Op welk schaalniveau we ook werken, wij zijn altijd bezig met de uitwerking van ingrepen op persoonlijk, menselijk niveau. Daarom werken we graag ter plaatse en staan we open voor de creativiteit, kennis en ervaring van betrokkenen. Zo maken we samen een vitale, duurzame leefomgeving.


Bureau Viertel

Karl Marxstraat 101
6663 CM  Lent
tel. 024-4200015
website: bureauviertel.nl
email: info@bureauviertel.nl

Wij ondersteunen door advies, training en kortdurende begeleiding. Onze aanpak is praktisch en pragmatisch, met snel resultaat. Bureau Viertel richt zich op: bewonersinitiatieven, huurders en groepen bewoners, woningcorporaties, lokale overheden en overige professionals.


Centrum Groepswonen

Riviervismarkt 2
2513 AM  Den Haag
tel. 070-2170005
website: www.centrumgroepswonen.nl
email: info@centrumgroepswonen.nl

Wij zijn een nieuwe Haagse organisatie die sinds januari 2018 bestaat. We hebben de ambitie om als een spin in het web te worden en opereren vanuit een rijke traditie op het gebied van groepswonen in Den Haag. Ons streven is om deze traditie op een frisse, eigentijdse en inspirerende manier voort te zetten, samen met iedereen die het groepswonen in Den Haag een warm hart toedraagt.


Cohousing Projects

Oktrooiplein 1 bus 201
9000  Gent
tel. +32-9-2780843
website: www.cohousingprojects.com
email: info@cohousingprojects.be


Crijns & Partners v.o.f.

Burg. Dickerdacklaan 1
1336 GC  Almere
tel. 06-53363831
website: www.crijnsenpartners.nl
email: info@crijnsenpartners.nl

Een grote betrokkenheid van toekomstige gebruikers bij de ontwikkeling van woon- of werkomgevingen is essentieel voor het realiseren van een duurzame bebouwde omgeving. Zaken als vormgeving van zowel de bebouwing als de openbare ruimte, het gebruik van gezonde materialen en energiezuinig bouwen worden dan niet enkel bezien vanuit de hoogte van de investering maar mede vanuit de exploitatiekosten over de gehele gebruiksperiode. Door middel van een integrale benadering van het ontwerpproces waarbij veel aandacht voor de lange termijn kunnen zowel de ontwerpkosten, de faalkosten tijdens de realisatie als de beheerkosten geminimaliseerd worden. Daar waar zeer verschillende mensen en of organisaties op basis van gelijkwaardigheid, in creatieve vrijheid samen werken kunnen mooie resultaten worden behaald. Door het ontwikkelen van heldere kaders voor samenwerking bieden wij de diverse bij een project betrokken partijen, zowel de opdrachtgevers als de ontwerpers, de mogelijkheid om op veilige en efficiënte wijze kennis en ervaring in te brengen om zodoende zo optimaal mogelijk bij te kunnen dragen aan het eindresultaat.


De Regie BV

Laan van Kronenburg 14
1183 AS  Amstelveen
tel. 020-6893664
website: www.deregie.nl
email: info@deregie.nl

De Regie is specialist in collectief particulier opdrachtgeverschap. Het bureau ondersteunt groepen particulieren die gezamenlijk in eigen beheer een nieuwbouwproject willen realiseren of bestaande bouw willen laten renoveren. De Regie helpt om ideeën en idealen te vertalen in een plan van aanpak en te toetsen op haalbaarheid. Andere partijen op deze markt zijn gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties die te maken krijgen met (groepen) particuliere opdrachtgevers. Ook zij kunnen terecht bij De Regie om projecten voor te bereiden en voor deskundig advies aan alle betrokkenen. Collectieven van particuliere opdrachtgevers kunnen bestaan uit `losse` individuen, of uit woongemeenschappen (al bestaande of in oprichting). Met beide soorten groepen heeft De Regie ruime ervaring.


Ecollectief

tel. 026-3523311
website: www.ecollectief.com
email: info@ecollectief.com

De Ecollectief website geeft informatie over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en CO initiatieven vanuit een duurzaam en ecologisch perspectief. Ecollectief is voor bewoners en professionals die vanuit een duurzame visie willen bouwen aan mooie vernieuwende en sociale woonwijken waarin de stem van bewoners een grote rol speelt, reikend van inspraak tot zelfstandig particuliere projectontwikkeling.


EMCEO

Australiëlaan 5
3526 AB  Utrecht
tel. 06-21935146
website: emceo.nl
email: info@emceo.nl

EMCEO (MCO fonetisch geschreven) is mede-ontwikkelaar van Maatschappelijk Coöperatieve Ondernemingen op basis van het organisatiemodel VisieCoöperatie®. Kern hiervan is dat belanghouders tot een gezamenlijke visie komen die samenhang en evenwicht brengt tussen maatschappelijke en commerciële doelstellingen.

Wooncoöperaties passen als vorm van zelforganisatie uitstekend in dit gedachtengoed. Wij ondersteunen de oprichting en inrichting van wooncoöperaties voor de sociale doelgroep en voor middeninkomens.


GDO Vereniging Groepswonen door Ouderen (GDO - Den Haag)

Celebesstraat 4
2585 TJ  Den Haag
tel. 070–350 4407
website: www.gdo-denhaag.nl
email: info@gdo-denhaag.nl


Gids woon-werk-en-cultuurpanden

website: www.vrijeruimte.nl/goudengids/index.html

Gouden Gids woon-werk-en-cultuurpanden. Werkwijzer voor startende en gevestigde groepen.


Grijzelente

Brasemlaan 7
3984 MN  Odijk
tel. 06-53562620
website: www.grijzelente.nl
email: info@grijzelente.nl

Grijzelente denkt in woonoplossingen voor ouderen (50plussers, medioren, senioren, gevorderden, derde generatie). Mensen die samen willen leven in de wereld van nu. Mensen die vitaal zijn en weten wat zij willen. Mensen die een toekomst voor zich hebben en een heel leven achter zich. Mensen die een belangrijke schakel vormen binnen de familie, vriendenkring of de buurt. Die hulp bieden en weten dat zij ook eens hulp zullen ontvangen.


ins blaue

Drieklinken 67
3972 EC  Driebergen
tel. 06-13029726
website: www.insblaue.nl
email: info@insblaue.nl

ins blaue richt zich op ontwerpopgaves waarbij respect voor mens en milieu centraal staan. Dit kunnen vormen van (collectief) particulier opdrachtgeverschap zijn, alsook sociale en zorggerelateerde opgaven voor corporatie en zorginstelling. Waar nodig wordt samengewerkt met collega's uit het kennisnetwerk Ecollectief, of met maak architectuur.


KilimanjaroWonen

Patrijsstraat 15
5613 EK  Eindhoven
tel. 06-52175406
website: www.kilimanjarowonen.nl
email: info@kilimanjarowonen.nl

Stichting KilimanjaroWonen is opgericht in 2011 vanuit de overtuiging dat het mogelijk is mensen gelukkig oud te laten worden in hun eigen omgeving. Kilimanjarowonen ondersteunt mensen die zélf een prettige, veilige en zorgzame leefomgeving willen realiseren. Een omgeving waar iedereen erbij hoort. Waar mensen iets kunnen betekenen voor anderen en waar het vanzelfsprekend is om – indien nodig- een beroep op elkaar te kunnen doen. Kilimanjarowonen richt zich op de totstandkoming van levensloopbestendige woongebouwen en op verbetering van sociale structuren in bestaande buurten.
Veel mensen willen de regie blijven voeren over hun eigen leven op het gebied van wonen en zorg. Een droom is om een woongebouw te realiseren passend bij de persoonlijke manier van leven. Een plek waar je met plezier wilt en kunt blijven wonen tot op hoge leeftijd. Kilimanjarowonen ondersteunt bij het opzetten van initiatieven en het zoeken naar locaties. KilimanjaroWonen begeleidt het hele proces van start ontwerp tot oplevering gebouw.


Landelijke Coöperatie Trefpunt Anders, Actief en Duurzaam Wonen (LaCoTA)

tel. 030-2383963
website: www.lacota.nl
email: info@andersenactiefwonen.nl

LaCoTA bevordert o.a. de totstandkoming van Buurgemeenschappen.
Een gemeenschap vormen zonder te verhuizen! Dat is het principe van een Buurgemeenschap. De term "Buurgemeenschap" staat voor projecten Gemeenschappelijk Wonen die naast de interne woondoelstelling nadrukkelijk ook een tweede en meer extern gerichte doelstelling hebben. De woningen/appartementen kunnen verspreid in de wijk staan binnen een bepaalde straal. Buurgemeenschappen lijken op projecten Gestippeld Wonen maar bevinden zich niet onder één dak. De buurgemeenschap heeft een eigen vaste buurtkamer/ontmoetingsruimte. Gemeenschappelijke activiteiten kunnen gericht zijn op ontmoeting (samen eten, hobby's) maar ook op bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop van woonservice-diensten zoals domotica/thuistechnologie, boodschappen en maaltijden. Het kan ook gaan om gezamenlijke renovatie, plaatsen van zonnepanelen, inkoop van groene stroom, enz.
Initiatieven kunnen onstaan o.a. door het beleggen van een buurtbijeenkomst.
Kijk op www.lacota.nl/gemeenschappelijkwonen of op www.mijntrefpunt.nl en meld je gratis aan bij een initiatiefgroep voor een buurgemeenschap.


Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO)

De Wingerd 52
3823 CT  Amersfoort
tel. 030-8200965
website: www.lvgo.nl
email: info@lvgo.nl


Natuurlijk Thuis

Weth. Jan Tieckenstraat 19
6986 BA  Angerlo
website: www.natuurlijk-thuis.nl
email: info@natuurlijk-thuis.nl

Het overgrote deel van onze tijd brengen mensen binnen door. Het meeste van deze binnen-tijd verblijven we in ons huis. Waarom dan niet kiezen voor een gezond huis, een natuurlijk huis? Natuurlijk Thuis verwezenlijkt bouwdromen voor een gezond en natuurlijk huis met als basis het gebruik van natuurlijke en biobased materialen.


Nederlandse Woonbond

Nieuwe Achtergracht 17
1018 XV  Amsterdam
tel. 020 551 7700
website: www.woonbond.nl
email: info@woonbond.nl

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders. De woonbond heeft ruim 800.000 leden, van wie de meesten zijn aangesloten via plaatselijke huurdersorganisaties of woongemeenschappen. Ruim 7.000 huurders zijn persoonlijk lid. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. Voor (telefonisch) advies kunnen de leden terecht bij De Huurderslijn. Lidorganisaties kunnen daarnaast een beroep doen op de regioconsulent. Langerlopende adviestrajecten, cursussen of workshops worden verzorgd door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (zie verderop).


Omslag

Hoogstraat 301-A
5654 NB  Eindhoven
tel. 040-2910295
website: www.omslag.nl
email: omslag@omslag.nl

Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, brengt mensen bijeen rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Met acties, publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een kleurrijke, duurzame samenleving.


ORIO architecten

Pastoor Ohllaan 39
3451 CB  Vleuten
tel. 085-8770541
website: www.orioarchitecten.nl
email: info@orioarchitecten.nl

ORIO architecten is een klein bureau dat sterk groeit en zich richt op ecologische architectuur in de particuliere woningbouw en is gevestigd op een unieke locatie in Maarssen nabij Utrecht. Het is onze overtuiging dat we niet alleen moeten bouwen met natuurlijke en gezonde materialen zoals stro, aarde en hout, maar dat we deze op een harmonische, speelse en vreugdevolle manier kunnen toepassen waardoor een ruimte op elk niveau visueel goed aanvoelt. Om onze overtuiging een breder draagvlak te geven is ORIO architecten voorzitter van Strobouw Nederland, een vereniging die zich inzet om mensen te inspireren en te enthousiasmeren om te bouwen met stro.


Platform Wooncoöperaties Amsterdam (PWA)

Nieuwezijds Voorburgwal 32
1012 RZ  Amsterdam
tel. 020-5230190
website: wooncooperatiesamsterdam.org
email: info@wooncooperatiesamsterdam.org

Het Platform Wooncoöperaties regio Amsterdam (PWA) is een samenwerkingsverband van wooncoöperaties. PWA heeft als doel om betaalbare huisvesting te realiseren voor en door haar leden. De aangesloten wooncoöperaties zijn geïnitieerd door burgers, democratisch en hebben geen winstoogmerk. De leden werken samen om verschillende verschijningsvormen van wooncöoperaties (bijvoorbeeld met focus op zorg, jongeren, ouderen, meergeneratie, collectief) te realiseren. Binnen het platform delen de wooncoöperaties kennis en streven zij naar een verdere professionalisering van de sector. Het platform behartigt de belangen van wooncoöperaties en maakt zich hard om de meerwaarde van wooncoöperaties in de publieke opinie uit te dragen. Het platform laat zien welke meerwaarde de aangesloten leden op de woningmarkt te bieden hebben.


Platform31

Koningin Julianaplein 10
2595 AA  Den Haag
tel. 070-3028484
website: www.platform31.nl
email: info@platform31.nl

Platform31 begeleidt en ondersteunt experimenten met het doel tot vernieuwingen te komen die echt werken in de praktijk. Platform31 neemt zelf initiatief voor experimenten en biedt ook anderen de gelegenheid om de aanzet te geven tot een innovatie. Een experimentvoorstel voeren we pas uit als het positief beoordeeld is op haalbaarheid. Als er nog geen experimentpartners zijn, dan gaan we daar naar op zoek.


Samen Spel

Koninginnelaan 78
6542 ZV  Nijmegen
tel. 06-23920465
website: www.sjoerdraaijmakers.nl/samenspel/
email: info@sjoerdraaijmakers.nl

Samen Spel: hoe je flexibel kunt bouwen voor woongemeenschappen in leegstaande kantoorgebouwen


Servicepunt Anders Wonen Anders Leven

Hoogstraat 301a
5654 NB  Eindhoven
tel. 040-2910295
website: www.omslag.nl/wonen
email: omslag@omslag.nl

Voor mensen die gemeenschappelijk willen wonen in een sociaal-duurzame omgeving


Steunpunt Leefgemeenschappen

Kruiszwin 5240
1788 RT  Julianadorp
tel. 0223-690042
website: www.leefgemeenschappen.nl
email: info3@leefgemeenschappen.nl

Uitwisselen van de informatie, die beschikbaar is via het internet of evt. telefonisch, ter ondersteuning kan dienen van andere (elkaar) of beginnende groepen.


Stichting Sociocratisch Centrum

Prins Pieter Christiaanstraat 61
3066 TB  Rotterdam
tel. 010-4523289
website: www.sociocratie.nl
email: info@sociocratie.nl

Advies en begeleiding bij het vormgeven en borgen van gelijkwaardige besluitvorming.
Ervaringen van ecodorpen en andere woongemeenschappen die sociocratisch besluiten.


Stichting STUT consult (STUT)

Dominicanenstraat 109
6521 KB  Nijmegen
tel. 024-3242474
website: www.stut-consult.nl
email: info@stut-consult.nl

STUT Consult is een adviesbureau en makelaardij voor gemeenschappelijk eigendom van woonpanden, woon/werkpanden, vakantiewoningen, Centraal Wonen projecten en meergeneratiewonen en/of seniorrenprojecten in heel Nederland (of daarbuiten). STUT Consult treedt op als aankoopmakelaar, als erkend hypotheekbemiddelaar bij finaciering, en als juridisch adviseur over beheer en juridische organisatie. STUT Consult adviseert en begeleidt groepen bij het aanscherpen en realiseren van wensen en plannen en onderzoekt de haalbaarheid daarvan. Het kan gaan over zowel gemeenschappelijk eigendom van onzelfstandige woonruimte (waarbij bewoners een aantal voorzieningen delen, bijvoorbeeld keuken, toilet, badkamer) als gemeenschappelijk eigendom van zelfstandige wooneenheden. Verder adviseert en begeleidt STUT Consult bestaande groepen bij nieuwe ontwikkelingen, bewonerswisselingen, herfinanciering en conflicten.


Stichting Wonen door Senioren op Boerderijen (WSB)

Frederik Hendrikstraat 83
3583 VH  Utrecht
tel. 030-2383963
website: www.stichtingwsb.nl
email: info@stichtingwsb.nl

Het werk van de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen is in 2011 overgedragen aan coöperatie LaCoTA. Het bestuur van de Stichting WSB vond dat het thema meervoudige bewoning van boerderijen beter tot zijn recht zou komen in het bredere kader van Anders, Actief en Duurzaam Wonen. Overigens blijkt in de praktijk dat gemeenten bijna nooit toestemming geven om meer dan twee zelfstandige appartementen in een boerderij te realiseren. Het concept "woonvereniging" (waarbij geen sprake is van kadastrale splitsing) gaat gemakkelijker. Ook het bijplaatsen van een tijdelijke mantelzorgwoning geeft minder problemen.


Strobouw Nederland

Reactorweg 301
3542 AD  Utrecht
tel. 085-8770541
website: www.strobouw.nl
email: info@strobouw.nl

Strobouw Nederland beoogt het creeren van een solide basis, waarin strobouw en iedereen die zich ermee verhoudt -bouwers, ontwerpers/architecten, onderzoekers, promotors e.d.- een gemeenschappelijk platform heeft. Daarnaast wil de vereniging een creatieve, meer speelse kijk op bouwen en wonen stimuleren en tegelijkertijd ruimte scheppen voor een grotere medezeggenschap van toekomstige huizenbezitters.


TinyFindy

Helderseweg 28E
1817 BA  Alkmaar
website: tinyfindy.nl
email: info@tinyfindy.nl

Hét platform voor vraag en aanbod van Tiny Houses, woonlocaties en producten


Urbannerdam

Heemraadssingel 319
3023 BG  Rotterdam
tel. 010-2806444
website: www.urbannerdam.nl
email: info@urbannerdam.nl

Urbannerdam is dé specialist in het opzetten en begeleiden van Zelfbouwprojecten en Klushuizen. We zijn ook allround adviseur als het gaat om stedelijke vernieuwing, energierenovatie, particuliere woningverbetering, bewonersparticipatie en Huurteams. Al vele jaren werken wij met veel plezier en toewijding aan projecten waarbij we verschillende belangen met elkaar in verband brengen en ze zo elkaar te laten versterken. We snappen zowel de professionele partij als de eindgebruiker en zijn daardoor in staat om meerwaarde te creëren.


v.o.f. De Verandering

Derde Kostverlorenkade 34
1054 TS  Amsterdam
tel. 06-47329 471
website: www.deverandering.com
email: info@deverandering.com

De Verandering begeleidt en ondersteunt groepen bij de bouw of renovatie van pand(en) in collectief particulier opdrachtgeverschap. In veel gevallen betreft dit projecten waarin wonen en werken gecombineerd wordt. Meestal ontwikkelen de groepen hun plannen op eigen initiatief; soms ook betreft het groepen die worden geconfronteerd met de sloop- of renovatieplannen van verhuurders, waarin zij een stem krijgen of wensen. Vaak gaat het om opdrachtgevers met lagere inkomens die bijzondere doelstellingen nastreven, zoals onderlinge zorg of ecologische duurzaamheid. De Verandering adviseert in het traject van financiering, aankoop en (ver)bouw, met mede als doel de kosten laag te houden. De Verandering biedt niet alleen ondersteuning bij de bouwkundige, architectonische aspecten; aan het ontwikkelen van organisatorische, juridische en financiële structuren wordt in de begeleiding minstens evenveel aandacht besteed.


Vannimwegen

Krijn Taconiskade 408
1087 HW  Amsterdam
tel. 020–6766902
website: www.vannimwegen.nl
email: info@vannimwegen.nl

Vannimwegen-adviseurs zijn specialist in vastgoed, organisatie of communicatie. We zijn interimmanager, ontwikkelaar, begeleider, klankbord, coach, onderzoeker en kwartiermaker. Vannimwegen werkt voor een breed publiek domein. Ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsorganisaties weten ons te vinden. Wij kennen het werkterrein, spreken de taal van consument en beleidsmaker en we begrijpen het krachtenveld. Vannimwegen heeft bijzondere expertise in het ondersteunen van bewoners. Zo helpen we bij het opzetten van wooncoöperatieven, doen we haalbaarheidsonderzoeken en fungeren we als kwartiermaker bij nieuwe initiatieven. We kennen de dynamiek van een coöperatief als geen ander. Ook wij organiseerden onszelf op coöperatieve wijze.


Vereniging Ecodorp

Postbus 23588
1100 EB  Amsterdam
tel. 010-4723242
website: ecodorpennetwerk.nl

Het uiteindelijke doel van de Vereniging Ecodorp is om een grote leef-, woon- en werkgemeenschap (ecodorp) met enkele honderden bewoners in Nederland te realiseren, waarin gemeenschapszin, ecologie en spiritualiteit centraal staan.


Vereniging Gemeenschappelijk Wonen (VGW)

Lauwerecht 55
3515 GN  Utrecht
tel. 06-13015869
website: www.gemeenschappelijkwonen.nl
email: info@gemeenschappelijkwonen.nl

De Vereniging Gemeenschappelijk Wonen (voorheen LVCW) ziet gemeenschappelijk wonen als een woonvorm waar een aantal maatschappelijke doelstellingen meer kans hebben om tot ontwikkeling te komen. Zoals: ontplooiingskansen voor ieder individu, emancipatie, bewust omgaan met het milieu, solidariteit en sociale rechtvaardigheid.

Woongemeenschappen in oprichting en bestaande woongemeenschappen kunnen een beroep doen op een aantal VGW consulenten. Consulenten zijn woongemeenschapbewoners met een ruime ervaring op het gebied van gemeenschappelijk wonen. Zij kunnen adviseren bij de contacten met overheden en woningbouwcorporaties, het sociale proces en het opzetten van een democratische structuur om samen tot keuzes te komen wat betreft grootte en type woongemeenschap en het vormen van eventuele sub-woongroepen/cluster. Zij kunnen als mediator optreden bij tegengestelde belangen.

Consulentenhulp kan via telefonisch (06-13015869) of via eMail worden aangevraagd.

Zie ook www.gemeenschappelijkwonen.nl en het Prikbord www.woongroep.net


WESP

Burgemeester Van der Jagtkade 75
3221 CD  Hellevoetssluis
tel. 06-20432184
email: wespwoongroepen@gmail.com

Advies en ondersteuning bij zowel de start als het ontwikkeltraject van Woongemeenschappen 50 plus. Ervaring met meer dan 30 50 plus projecten in het gehele land.


Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG)

Van Lawick van Pabststraat 2
6814 HH  Arnhem
tel. 026-3510952
website: www.wbvg.nl
email: info@wbvg.nl

Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) is een kleine, eigenzinnige woningbouwvereniging die vijfenveertig panden voor gemeenschappelijke bewoning beheert in Gelderland. Ruim tien daarvan hebben activiteitenruimtes onder hun dak voor bedrijfsmatige, ideële of culturele activiteiten. WBVG is specialist in samenwerken met bewoners. Bewonersinitiatief en zelfbeheer zijn sleutelwoorden in de relatie tussen WBVG en de panden. De bewoners hebben als lid van de vereniging invloed op het beleid van de woningbouwvereniging. WBVG adviseert ook bewonersgroepen buiten Gelderland en andere woningcorporaties over de combinatie van huren, gemeenschappelijk wonen en zelfbeheer.


Woningbouwvereniging Soweto

Amsterdam
website: www.soweto.nl
email: soweto@soweto.nl

Soweto is een woningbouwvereniging waar zelfwerkzaamheid van huurders vooropstaat. Door panden aan groepen te verhuren die in eigen verantwoordelijkheid het gebouw beheren zorgt Soweto voor betaalbare woon en werkruimte. Soweto is een democratische vereniging waarin de leden gezamenlijk over het beleid van de woningbouwvereniging besluiten. Solidariteit en duurzaamheid spelen daarbij een grote rol.


Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA)

Nieuwe Achtergracht 17
1018 XV  Amsterdam
website: www.wka.woonbond.nl
email: wka@woonbond.nl

Woonbond Kennis- en Adviescentrum is een adviesbureau dat onderzoek doet, scholing verzorgt en adviseert vanuit de optiek van huurders en hun organisaties. De 22 professionele adviseurs vervullen een intermediaire rol tussen de huurders of bewonersgroepen, de verhuurder en de gemeente. Het WKA is voorstander van nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen die met een bepaald probleem te maken hebben. Respect voor elkaar is daarbij het uitgangspunt.
De adviseurs van het WKA beschikken over veel praktijkkennis over de prroblemen en wensen van bewoners, ook van woongroepen. Zij werken vanuit kantoren in Amsterdam, Eindhoven en Zwolle. Ze kennen het gebied waarin zij werken goed. Bij elke vraag zoeken zij samen met de opdrachtgever een oplossing op maat.
Het WKA is nauw gelieerd aan de Vereniging Nederlandse Woonbond. Beide vormen samen de Woonbond.


Woonkaart

website: www.woonkaart.com
email: info@woonkaart.com

Het platform voor mensen die op zoek zijn naar de mogelijkheden om samen met anderen te wonen.
Op de WOONKAART van Lifestyle Renting zijn bestaande en nieuwe vormen van wooncollectieven te zien.
Ook vind je geschikte panden & locaties op de kaart, en adviseurs die kunnen helpen bij verschillende activiteiten van een wooncollectief.
Wonen Delen Wij Samen


Woonsaem

Herengracht 220
1016 BT  Amsterdam
tel. 020-4215255
website: www.woonsaem.nl
email: woonsaem@maagdenhuis.nl

WoonSaem is het Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen voor Oudere Migranten
WoonSaem ondersteunt en stimuleert oudere migranten om eigen gemeenschappelijke woonvormen op te zetten. WoonSaem geeft projecten gericht op groepswonen van oudere migranten een stevige basis en helpt deze projecten sneller te realiseren. Zelfredzaamheid en eigen kracht van de ouderen die in een groepsvorm willen gaan wonen, is daarbij het uitgangspunt.