VGW logo

Privacy verklaring Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

De Vereniging Gemeenschappelijk Wonen (VGW), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 807979120 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weer gegeven in deze privacyverklaring.

De VGW hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring wordt aangegeven op welke wijze er omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens.

De VGW doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VGW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien je na het doornemen van deze Privacy verklaring, of in algemenene zin, vragen hebt hierover kan je hiervoor contact opnemen via info@gemeenschappelijkwonen.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De VGW verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van de VGW en/of omdat je deze gegevens zelf aan de VGW verstrekt. Het gaat hierbij mogelijk om de volgende gegevens: Handelsnaam / voor- en achternaam / geslacht /geboortedatum /geboorteplaats / adresgegevens /telefoonnummer / e-mailadres / IP-adres / adres- en locatiegegevens / skype en social media accountnamen / bankrekeningnummer / data aangeleverd via e-mail of een app / overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een documenten die je afgeeft of gegevens die je verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Doel

De VGW verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De VGW verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslag

De verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen:

Geautomatiseerde besluitvorming

De VGW neemt geen besluiten op basis van automatisch verkregen gegevens die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Termijn bewaren persoonsgegevens

De VGW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De VGW verkoopt jouw gegevens niet actief aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

De VGW maakt gebruik van een derde partij voor:

Cookies, of vergelijkbare technieken

De VGW maakt zelf geen actief gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
Behalve incidenteel bij vragenlijsten. In dat geval wordt het gebruik van (tijdelijke) cookies gemeldt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de VGW en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij de VGW een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die de VGW van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gemeenschappelijkwonen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De VGW neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gemeenschappelijkwonen.nl